ARKADIA - Hotel • SPA

ARKADIA apraksts !

Nosūtīt dāvanu
Noteikumi

SPA Centra iekšējās kārtības noteikumi


1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1.SIA “Efija-2”, reģ.Nr.40103137905, ir uzņēmuma „Viesnīca SPA Arkadia”, „Jaunskumpji”, Apšuciems, Engures pagasts, Engures novāds, (turpmāk – SPA Centrs) īpašnieks.

1.2 SPA Centra Apmeklētāju noteikumi nosaka kārtību, kādā apmeklētājam tiek sniegti SPA Centra pakalpojumi, nosaka drošības, higiēnas un citas prasības, kas jāievēro apmeklētājiem, SIA „Efija-2” tiesības, pienākumus un atbildības ierobežojumus.

1.3. SPA Centra Apmeklētāju noteikumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu patīkamu SPA Centra apmeklējumu, katra apmeklētāja labu noskaņojumu, un izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem, traumām un zaudējumiem.

1.4. SPA Centra Apmeklētāju noteikumus ievēro visi apmeklētāji neatkarīgi no vecuma. Pirms SPA Centra pakalpojumu izmantošanas līguma noslēgšanas (t.i. SPA Centra apmaksa) persona uzmanīgi izlasa un iepazīstas ar Apmeklētāju noteikumiem un apņemas ievērot tos SPA Centra pakalpojumu izmantošanas laikā. Apmeklētāju noteikumi un instrukcijas (piktogrammas) ir izstrādātas saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

1.5.Apmeklētāju noteikumi ir uzrakstīti trīs valodās uz plakātiem un ir izvietoti SPA Centra teritorijā, vestibilā pie ieejas un publicēti mājas lapā www.hotelarkadia.lv. Ja apmeklētājs cieš zaudējumus vai nodara zaudējumus trešajām personām šo noteikumu neievērošanas dēļ, vai arī ignorējot SPA Centra darbinieka norādījumus, SIA „Efija-2” atbildību nenes.

1.6.SPA Centra izmantošana prasa personas fizisku piepūli un aktivitāti. Apmeklētājam ir jānovērtē viņa fiziskās iespējas un peldēšanas prasme pirms SPA Centra apmeklējuma. Ievērojot Apmeklētāju noteikumus un SPA Centra teritorijā izvietotās instrukcijas (piktogrammas), izvairīsies no kaitējuma nodarīšanas savai veselībai.

1.7.SIA „Efija-2” saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu veic personas datu apstrādi, veicot videonovērošanu SPA Centra teritorijā, lai aizsargātu apmeklētāju dzīvību, veselību un tiesības uz īpašumu. Pārzinis - SIA Efija-2, kontaktinformācija: mail@hotelarkadia.lv

2.IEIEŠANA SPA CENTRĀ.

2.1.SPA Centra apmaksa,  apliecina, ka apmeklētājs ir iepazinies ar „Apmeklētāju noteikumiem” un apņemas tos ievērot.

2.2.Bērni līdz 10 gadu vecumam ieskaitot SPA centru var apmeklēt tikai vecāku vai pieaugušo klātbūtnē un atrodas šo personu stingrā uzraudzībā. Pieaugušajam jābūt vismaz 18 gadus vecam un jāuzņemas atbildība par viņam uzticēto bērnu veselības stāvokli, uzvedību, kā arī šo noteikumu ievērošanu.

2.3.Bērni no 11 gadu vecuma līdz 13 gadu vecumam SPA centru var apmeklēt bez vecāku vai pieaugušo klātbūtnes un pavadības, ja viens no bērna vecākiem pie ieejas SPA Centrā paraksta „Personīgās atbildības apliecinājumu”, uzņemoties rūpes un atbildību par savu bērnu, bērna veselības stāvokli, uzvedību, kā arī šo noteikumu ievērošanu.

2.4.Bērni no 14 gadu vecuma SPA centru var apmeklēt bez vecāku un pieaugušo klātbūtnes un pavadības, saglabājoties vecāku rūpēm par bērnu, atbildībai par bērna veselības stāvokli, uzvedību, kā arī šo noteikumu ievērošanu.

2.5.SPA Centra noslogotības dēļ SPA Centra administrācija ir tiesīga pārtraukt apmeklētāju ielaišanu uz laiku, kamēr atbrīvojas brīvās vietas.

2.6.Apmeklētāji netiek ielaisti SPA Centrā 60 minūtes pirms slēgšanas.

3.SPA CENTRA APMEKLĒJUMA IZŅĒMUMI.

3.1. SPA centrs nav piemērots apmeklēšanai un to ir stingri aizliegts apmeklēt:

3.1.1.personām ar drudzi, konjunktivītu, ādas slimībām vai citām lipīgām slimībām, vaļējām brūcēm, pārsējiem, uz āru izvirzītām dzimumzīmēm vai citiem ādas veidojumiem, vai citām saslimšanām, kas apdraud paša apmeklētāja vai var apdraudēt citu apmeklētāju dzīvību un veselību;

3.1.2.personām ar sliktu veselības stāvokli (sirds asinsvadu slimības, iesnas, galvas traumas, caureja u.c.);

3.1.3.personām alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā;

3.1.4.dzīvniekiem.

3.2.SPA Centra apmeklējums var tikt liegts jebkurai personai, tai skaitā personai, kuras apmeklējums var apdraudēt kārtību, drošību un SPA Centra higiēnisko stāvokli un/vai kuras uzvedība ir pretrunā ar morāles vai sabiedrībā pieņemtiem uzvedības noteikumiem.

3.3.Apmeklētājs, kurš neievēro šos noteikumus, SPA Centrā izvietotās brīdinājumu zīmes, uzrakstus, SPA Centra darbinieku norādījumus par šo noteikumu ievērošanu, var tikt izraidīts no SPA Centra, neatmaksājot samaksāto ieejas maksu.

4.SPA CENTRA IZMANTOŠANA.

4.1. SPA Centra teritorijā apmeklētājs var aizvērt/atvērt vienu skapītī ģērbtuvē.

4.2.Apmeklētājs, pēc SPA Centra darbinieka pieprasījuma, uzrāda personu apliecinošu dokumentu vai citus dokumentus, kas apliecina, ka apmeklētājs ir tiesīgs izmantot kādu atlaidi.

4.3.Apmeklētājs SPA Centrā drīkst uzturēties peldčībās, peldbiksēs, peldkostīmos vai arī pludmales tērpā.

4.4.SPA Centrā nav atļauts uzturēties peldbiksēs un peldkostīmos ar atklātiem rāvējslēdzējiem, sprādzēm, kniedēm, metāla, stikla/stiklveidīga materiāla ornamentiem.

4.5.Brillēm jābūt nostiprinātām ar lencēm.

4.6.Pirms un pēc ieiešanas SPA Centra apmeklētājs obligāti nomazgājas dušā.

4.7.Drošības nolūkos SPA Centrā aizliegts ienest stikla priekšmetus.

4.8.Pārģērbšanās un atkailināšanās atļauta tikai tam paredzētās vietās – ģērbtuves.

4.9.SPA Centra saunas, baseini ir jāatbrīvo 15 minūtes pirms SPA Centra darba laika beigām.

4.10.Ņemot vērā, ka SIA „Efija-2” nepieņem glabāšanā apmeklētāja mantas, bet tikai nodod apmeklētājam lietošanā garderobes skapīšus, SIA „Efija-2” nenes atbildību par SPA Centra teritorijā, garderobē un skapīšos atstāto apģērbu, dokumentu, mobilo telefonu, vērtslietu, u.c. mantu sabojāšanu, iznīcināšanu un pazušanu.

4.11.SIA „Efija-2” neuzņemas atbildību par kaitējumiem, zaudējumiem negadījumu, gūto traumu un citu iemeslu rezultātā, kas radušies SPA Centra apmeklētāja nevērības, pienācīga uzmanības trūkuma, paviršības vai šo noteikumu neievērošanas rezultātā, t.sk. SPA Centra darbinieku norādījumu neievērošanas rezultātā.

4.12.SIA „Efija-2” neuzņemas atbildību par kaitējumiem, zaudējumiem, kas radušies SPA Centra apmeklētājam, atrodoties SPA Centra teritorijā, ja kaitējumu, zaudējumus izraisījusi trešo personu rīcība vai citi apstākļi, par kuriem SIA „Efija-2” nav atbildīga saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem.

4.13.SPA Centra apmeklētājs veselības un/vai mantas bojājuma gadījumā nekavējoties vēršas pie administratora, lai veiktu negadījuma vietas, laika un apstākļu konstatēšanu, ja nepieciešama, pirmās palīdzības sniegšanu un reģistrēšanu SIA „Efija-2” negadījumu/med. žurnālā.

4.14.Apmeklētājs atbild par visiem radītajiem kaitējumiem, zaudējumiem, kas nodarīti SIA „Efija-2” vai trešajām personām.

4.15.Bērnam līdz desmit gadu vecumam atrodoties ūdeni, vismaz vienam viņu pavadošajam pieaugušajam visu laiku ir jāatrodas līdzās bērna rokas stiepiena attālumā. Šī prasība attiecas arī uz bērnu grupām. Līgumsods par šī norādījuma neievērošanu ir EUR 50,00.

4.16.Jebkuram SPA Centra darbiniekam ir tiesības dot norādījumus apmeklētājiem attiecībā uz šo noteikumu ievērošanu, savukārt apmeklētājiem šie norādījumi ir jāievēro.

4.17.Ģērbtuves skapīšus apmeklētājiem ir tiesības lietot tikai apmeklējuma laikā. Pēc apmeklējuma skapīši tiek atvērti un atbrīvoti no tajos esošajām mantām un netiek uzglabātas.

4.18.Ēdieni un dzērieni var tikt lietoti tikai tam paredzētās vietās.

4.19.Tualetes un ģērbtuves ir jālieto, pamatojoties uz anatomisko un bioloģisko, nevis iegūto dzimumu.

4.20.Ģērbtuves izmantojamas tikai lai pārģērbtos. Jebkuras citas darbības, kas nav saistītas ar pārģērbšanos, t.sk. drēbju mazgāšana, matu krāsošana, ir aizliegtas.

4.21.Līdzņemtos peldēšanas piederumus ir jāuzrāda SPA Centra darbiniekiem un tos drīkst lietot tikai ar SPA Centra darbinieku atļauju.

4.22.Atkritumi ir jāievieto tam paredzētās tvertnēs.

4.23. Klientiem ar balinātiem/ bojātiem vai ķīmiski apstrādātiem matiem ( sevišķi gaišiem) OBLIGĀTI jāvelk peldcepures uzturoties baseinā un/vai dzakuzi. Pēc apmeklējuma OBLIGĀTI mati ir jāmazgā ar šampūnu.

4.24. Pirms džakuzi, tvaiku pirts, saunas vai baseina apmeklējuma OBLIGĀTI IZMANTOT DUŠU.

4.25. Pirms dušas lietošanas piesardzīgi jāpārliecinās par to, lai, atverot ūdens krānu dušā, pa to netek pārāk karsts ūdens.

4.26. Apmeklētajam pašam jānovērtē savas veselības stāvoklis un citi apstākļi, un atbilstoši tiem jāizvēlas atbilstošās pirts veids un piemērotākais uzturēšanās ilgums pirtī.


5.SPA CENTRA TERITORIJĀ AIZLIEGTS.

5.1.kliegt, svilpt un nevajadzīgi saukt pēc palīdzības, lai nemaldinātu Administrātoru, skriet (apmeklētājs var gūt traumu, paslīdot), grūst citus apmeklētājus.

5.2.izmantot SPA Centru neatbilstošā apģērbā, piemēram, apakšveļā. Bērniem līdz 3 gadu vecumam vai personām ar inkontinenci SPA Centru atļauts apmeklēt tikai ūdens necaurlaidīgās autiņbiksītēs.

5.3.lēkt baseinos no malas, skriet gar baseinu malu un lēkt baseinā, kā arī šļūkt ar galvu pa priekšu.

5.4.spļaut uz grīdas un ūdenī, kārtot dabiskā vajadzības ārpus tualetēm. Līgumsods par šī aizlieguma neievērošanu, kā arī par bērnu čurināšanu ārpus tualetes EUR 20,00.

5.5.izmantot atrakcijas, saunas un peldbaseinus alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā. Administratoram ir tiesības pieprasīt veikt alkohola testu un iereibušo apmeklētāju (pieļaujamā norma 0,5 promiles) vai apmeklētāju, kas izvairās iziet alkohola testu, izraidīt no SPA Centra, neatmaksājot ieejas maksu.

5.6.izmantot sievietēm grūtniecības stāvoklī.

5.7.ignorēt baseinu dziļumu.

5.8.personām, kuras neprot peldēt, uzturēties SPA Centrā bez „uzročiem” vai peldvestēm.

5.9.atstāt bērnus līdz 14 gadu vecumam bez pieaugušo uzraudzības.

5.10.lietot alkoholiskos dzērienus, ja neesat sasniedzis 18 gadu vecumu.

5.11.liet ūdeni vai citu šķidrumu uz elektriskajām ierīcēm, kas atrodas SPA Centra telpās.

5.12.ienākt, iekļūt telpās, kas ir paredzētas tikai SPA Centra darbiniekiem un nav paredzētas SPA Centra apmeklētājiem.

5.13.smēķēt. Par šī aizlieguma neievērošanu līgumsods ir EUR 50,00.

5.14.individuālām cilvēku grupām - izmantot noteiktu SPA Centra daļu tādā veidā, ka citi apmeklētāji tiek ierobežoti vai kavēti lietot šo daļu.

5.15.lietot līdzpaņemtos ēdienus un dzērienus visā SPA Centra teritorijā.

5.16.lietot datorus, fotoaparātus, video kameras un ierīces, kas tos satur, SPA Centra telpās, ģērbtuvēs, dušās.

5.17.socializēties ar SPA Centra darbiniekiem veidā, kas kavē to pienākumu izpildi, vai citādi kavēt SPA Centra darbinieku pienākumu izpildi.

5.18.košļāt košļājamo gumiju.

5.19.nirt, ilgstoši atrasties zem ūdens.

5.20.sacenšanās nolūkā veikt elpas aizturēšanu zem ūdens.


6.APMEKLĒTĀJA ATBILDĪBA.

6.1.SPA Centrā aizliegts ienest līdzpaņemtos ēdienus un dzērienus, alkoholiskos dzērienus, kā arī stikla traukus un priekšmetus. Par stikla trauku ienešanu SPA Centrā ir jāmaksā EUR 100,00 līgumsods un ir paredzēta izraidīšana no SPA Centra, neatgriežot samaksāto ieejas maksu.

6.2. Garderobes numuriņa vai aproces, pazaudēšanas vai salaušanas gadījumā līgumsods ir EUR 7,00.

6.3.Līgumsods par rupju SIA „Efija-2” darbinieka aizskārumu un nepakļaušanos SIA „Efija-2” darbinieka izteiktajam aizrādījumam vai norādēm – EUR 100,00.


ATCERIES, TU PATS ESI ATBILDĪGS PAR SAVU UN CITU SPA CENTRA APMEKLĒTĀJU DROŠĪBU!!!

SPA Centra administrācija

Rezervācija

Ierašanās datums
Izbraukšanas datums
Nakšu skaits
Numuru skaits
Berni
Pieaugušie
Notīrīt
Turpināt

Bilžu galerija